REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO

WWW.ABISAL.PL

 

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Serwis internetowy prowadzony jest przez spółkę pod firmą ABISAL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000156535, kapitał zakładowy: 2.800.000,00 zł, miejsce wykonywania działalności oraz adres do doręczeń: ul. Pyskowicka 17, 41-807 Zabrze, NIP: 6260000945, REGON: 278046896, adres poczty elektronicznej (e-mail): abisal@abisal.pl, numer telefonu: +48 32 307 07 91.
 2. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z serwisu, w szczególności: rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę za pośrednictwem Serwisu, zasady świadczenia tych usług oraz warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną, a także tryb postępowania reklamacyjnego;
 3. Każdy Usługobiorca z chwilą podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Usług Serwisu www.www.abisal.pl zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.
 4. Regulamin stanowi regulamin, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

 

§ 2 DEFINICJE ZAWARTE W REGULAMINIE

Pojęcia wykorzystane w Regulaminie mają następujące znaczenie:

 1. REGULAMIN - niniejszy regulamin określający zasady korzystania z Serwisu.
 2. SERWIS – serwis internetowy Usługodawcy dostępny pod adresem www.www.abisal.pl.
 3. USŁUGODAWCA/ABISAL – ABISAL sp. z o.o. odpowiedzialnością wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000156535, kapitał zakładowy: 2.800.000,00 zł, adres siedziby: ul. Pyskowicka 17, 41-807 Zabrze, NIP: 6260000945, REGON: 278046896.
 4. USŁUGOBIORCA – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną korzystająca z usług w ramach Serwisu.
 5. USŁUGI – wszelkie usługi świadczone przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Serwisu.
 6. USŁUGI ELEKTRONICZNE – usługi wskazane w § 5 ust. 1 pkt od 1) do 6) Regulaminu, świadczone drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Serwisu.
 7. KONSUMENT – osoba fizyczna, która dokonuje z Usługodawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, oraz osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego.
 8. WYSZUKIWARKA – Usługa Elektroniczna udostępniona Usługobiorcom przez Usługodawcę, umożliwiająca wyszukiwanie określonych treści na podstawie podanych przez Usługobiorcę fraz.
 9. FORMULARZ KONTAKTOWY – formularz dostępny na stronie internetowej www.www.abisal.pl umożliwiający wysłanie wiadomości do Usługodawcy.
 10. NEWSLETTER – Usługa Elektroniczna pozwalająca Usługobiorcy na subskrybowanie i otrzymywanie na podany przez Usługobiorcę adres e-mail bezpłatnych informacji pochodzących od Usługodawcy, dotyczących Serwisu.
 11. FORMULARZ REKLAMACYJNY - formularz dostępny na stronie internetowej www.serwis.abisal.pl umożliwiający Usługobiorcy złożenie reklamacji w zakresie Usług Elektronicznych.
 12. SYSTEM OPINII - Usługa Elektroniczna udostępniona Usługobiorcom przez Usługodawcę, umożliwiająca zamieszczanie opinii dotyczących produktów.

 

§ 3 ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU

 1. Usługobiorca zobowiązany jest do korzystania z Serwisu w sposób zgodny z Regulaminem, obowiązującym prawem, ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet oraz celami utworzenia Serwisu, a w szczególności w sposób nienaruszający praw osób trzecich oraz praw i interesów Usługodawcy.
 2. Usługobiorca zobowiązany jest w szczególności do:
  1. korzystania z Serwisu w sposób niezakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania oraz urządzeń;
  2. niepodejmowania działań takich jak:
 • rozsyłanie lub/i umieszczanie w ramach Serwisu niezamówionej informacji handlowej (tzw. spam);
 • kilkukrotne rejestrowanie się w Serwisie w tym samym czasie;
 • korzystanie z kont innych Usługobiorców lub udostępnianie swojego konta innym osobom;
 • podejmowanie czynności informatycznych lub wszelkich innych mających na celu wejście w posiadanie haseł innych Usługobiorców;
  1. korzystania z Serwisu w sposób nieuciążliwy dla innych Usługobiorców oraz dla Usługodawcy, z poszanowaniem ich dóbr osobistych i wszelkich przysługujących im praw;
  2. korzystania z wszelkich materiałów zamieszczonych w Serwisie jedynie w zakresie dozwolonego użytku. Wykorzystywanie materiałów w innym zakresie jest dopuszczalne wyłącznie na podstawie wyraźnej zgody udzielonej przez uprawnioną osobę.
 1. Zgodnie z art. 8 ust. 3 pkt 2 lit. b ustawy z 18.7.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną Usługobiorcy korzystając Serwisu zobowiązani są do nieumieszczania na tej stronie treści o charakterze bezprawnym.
 2. W przypadku stwierdzenia, że Usługobiorca dopuszcza się niedozwolonych działań opisanych w ust. 3 powyżej, Usługodawca może niezwłocznie zablokować jego konto oraz ma prawo podjąć wszelkie działania prowadzące do naprawienia przez Usługobiorcę poniesionej w tym związku szkody.
 3. Usługobiorca zobowiązany jest niezwłocznie zawiadomić Usługodawcę o każdym wiadomym mu przypadku nieuprawnionego korzystania z jego konta lub konta innego Usługobiorcę, jak również o jakimkolwiek przypadku naruszenia zasad korzystania z Serwisu określonych w Regulaminie.

 

 

§ 4 OBOWIĄZKI USŁUGODAWCY

 1. Usługodawca prowadzi bieżący nadzór nad technicznym funkcjonowaniem Serwisu, zapewniający poprawność jego działania. Jednakże Usługodawca nie gwarantuje stałej dostępności stron internetowych Serwisu, jak również ich bezbłędnego funkcjonowania.
 2. Usługodawca zastrzega sobie możliwość modyfikacji określonych Usług świadczonych w ramach Serwisu, jak również zastrzega sobie prawo do przejściowego zaprzestania działania Serwisu, ze względu np. na czynności konserwacyjne związane z modyfikacją Usług oferowanych w ramach Serwisu.
 3. Z faktu, że Serwis może być połączony poprzez odesłania internetowe (linki) z serwisami internetowymi należącymi do osób trzecich, nie wynika, że Usługodawca ponosi odpowiedzialność za działalność tych serwisów lub ich zawartość.

 

§ 5 RODZAJ I ZAKRES USŁUG

 1. Usługodawca umożliwia za pośrednictwem Serwisu korzystanie z Usług Elektronicznych takich jak:
  1. Formularz Kontaktowy,
  2. Newsletter,
  3. Formularz Reklamacyjny,
  4. System Opinii,
  5. Udostępnienie podstawowych informacji dotyczących przedsiębiorstwa Usługodawcy;
  6. Udostępnienie katalogu produktów oferowanych przez Usługodawcę;
 2. Świadczenie Usług na rzecz Usługobiorców w Serwisie odbywa się na warunkach określonych w Regulaminie.
 3. Usługodawca ma prawo do zamieszczania na stronie internetowej Serwisu treści reklamowych. Treści te, stanowią integralną część Serwisu i prezentowanych w nim materiałów.

 

§ 6 WARUNKI ŚWIADCZENIA I ZAWIERANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH

 1. Świadczenie Usług Elektronicznych określonych w § 5 ust. 1 pkt od 1) do 6) Regulaminu przez Usługodawcę jest nieodpłatne.
 2. Okres na jaki umowa zostaje zawarta:
  1. umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na umożliwieniu wysłaniu wiadomości do Usługodawcy za pośrednictwem Formularza Kontaktowego zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą wysłania wiadomości albo zaprzestania jej wysyłania przez Usługobiorcę,
  2. umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na korzystaniu z Newslettera zawierana jest na czas nieoznaczony,
  3. umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na umożliwieniu złożenia reklamacji za pośrednictwem Formularza Reklamacyjnego zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą wysłania wiadomości reklamacyjnej albo zaprzestania jej wysyłania przez Usługobiorcę,
  4. umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na korzystaniu z Systemu Opinii zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą zamieszczenia opinii albo zaprzestania korzystania z tej Usługi przez Usługobiorcę,
  5. umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej udostępnianiu podstawowych informacji dotyczących przedsiębiorstwa Usługodawcy, jak również katalogu produktów oferowanych przez Usługodawcę zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą zaprzestania korzystania z tej Usługi przez Usługobiorcę.
 3. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:
  1. komputer (lub urządzenie mobilne) z dostępem do Internetu,
  2. dostęp do poczty elektronicznej,
  3. przeglądarka internetowa,
  4. włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript.
 4. Usługobiorca zobowiązany jest do korzystania z Serwisu w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.
 5. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

 

§ 7 REKLAMACJE ZWIĄZANE ZE ŚWIADCZENIEM USŁUG ELEKTRONICZNYCH

 1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych za pośrednictwem Serwisu Usługobiorca może składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: abisal@abisal.pl
 2. W powyższej wiadomości e-mail, należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę.
 3. Rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od momentu zgłoszenia.
 4. Odpowiedź Usługodawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Usługobiorcy podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub w inny podany przez Usługodawcę sposób.

 

§ 8 WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

 1. Wszystkie treści zamieszczone na stronie internetowej pod adresem www.www.abisal.pl korzystają z ochrony prawnoautorskiej i (z zastrzeżeniem § 8 ust. 3 oraz elementów zamieszczanych przez Usługobiorców, wykorzystywanych przez Usługodawcę na zasadzie licencji, przeniesienia majątkowych praw autorskich lub dozwolonego użytku) są własnością ABISAL SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000156535, miejsce wykonywania działalności oraz adres do doręczeń: ul.  Pyskowicka 17, 41-807 Zabrze, NIP: 6260000945, REGON: 278046896. Usługobiorca ponosi pełną odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną Usługodawcy, będącą następstwem użycia jakiejkolwiek zawartości strony www.www.abisal.pl bez zgody Usługodawcy.
 2. Jakiekolwiek wykorzystanie przez kogokolwiek, bez wyraźnej pisemnej zgody Usługodawcy, któregokolwiek z elementów składających się na treść oraz zawartość strony www.www.abisal.pl stanowi naruszenie prawa autorskiego przysługującego Usługodawcy i skutkuje odpowiedzialnością cywilnoprawną oraz karną.
 3. Wszystkie nazwy handlowe, nazwy firm i ich logo użyte na stronie internetowej Serwisu pod adresem www.www.abisal.pl należą do ich właścicieli i są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych. Mogą być one zastrzeżonymi znakami towarowymi. Wszystkie materiały, opisy i zdjęcia prezentowane na stronie internetowej Serwisu pod adresem www.www.abisal.pl użyte są w celach informacyjnych.

 

§ 9 ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 1. Usługodawca podejmuje wszelkie dostępne mu środki, w celu ochrony danych Usługobiorców.
 2. Usługobiorcy ponoszą pełną odpowiedzialność za złamanie prawa bądź szkodę wywołaną ich działaniami w Serwisie, w szczególności podaniem nieprawdziwych danych, ujawnieniem informacji niejawnej lub innych tajemnic ustawowo chronionych, naruszeniem dóbr osobistych lub praw autorskich oraz praw pokrewnych.
 3. Usługodawca zobowiązuje się w miarę możliwości informować z wyprzedzeniem Usługobiorców o możliwych zakłóceniach w funkcjonowaniu Serwisu, w szczególności o przerwach w dostępie.
 4. Usługodawca nie jest odpowiedzialny w stosunku do Usługobiorców niebędących Konsumentami:
  1. za jakiekolwiek szkody i straty bezpośrednio lub pośrednio (łącznie ze szkodami z tytułu utraty zysków z prowadzenia przedsiębiorstwa, przerw w działalności przedsiębiorstwa lub utraty informacji gospodarczej oraz innymi szkodami o charakterze majątkowym), powstałe z powodu użycia, niemożliwości użycia lub błędnego działania oprogramowania Serwisu,
  2. za szkody powstałe w wyniku wyłączenia lub awarii systemu teleinformatycznego, awarii sieci energetycznej, w związku z niewłaściwym korzystaniem z Serwisu przez Usługobiorcę niebędącego Konsumentem oraz nieprawidłowym funkcjonowaniem sprzętu komputerowego, oprogramowania komputerowego czy też systemu łączności, za pomocą których Usługobiorca łączy się z systemem Serwisu,
  3. za ewentualne szkody powstałe w wyniku błędów, awarii i przerw w funkcjonowaniu Serwisu lub spowodowane nieprawidłowym zapisem lub odczytem danych pobieranych przez Usługobiorców,
  4. za zakłócenia w prawidłowym funkcjonowaniu Serwisu, a także utratę danych Usługobiorców niebędących Konsumentami powstałe w wyniku działania siły wyższej lub osób trzecich,
  5. za działania osób trzecich polegające na niezgodnym z powszechnie obowiązującym prawem lub Regulaminem wykorzystywaniu danych oraz materiałów umieszczonych w Serwisie,
  6. za niemożność wejścia do Serwisu spowodowaną w szczególności: jakością połączenia, awarią systemu teleinformatycznego lub sieci energetycznej, błędną konfiguracją oprogramowania Usługobiorców niebędących Konsumentami.

 

§ 10 ZAKOŃCZENIE KORZYSTANIA Z SERWISU

 1. Usługobiorca może w dowolnym czasie zrezygnować z korzystania z Usług oferowanych w ramach Serwisu, w szczególności wówczas, gdy nie zaakceptuje zmian wprowadzonych w treści Regulaminu lub modyfikacji określonych opcji Serwisu.
 2. Usługodawca może pozbawić Usługobiorcę prawa do korzystania z Usług oferowanych w ramach Serwisu poprzez zablokowanie jego konta, jak również może ograniczyć dostęp Usługobiorcy do Usług oferowanych w ramach Serwisu, po uprzednim wezwaniu Usługobiorcy do zaprzestania dokonywania naruszeń, w przypadku naruszenia przez Usługobiorcę Regulaminu, w szczególności gdy Usługobiorca:
  1. podał w trakcie rejestracji w Serwisie dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich;
  2. dopuści się za pośrednictwem Serwisu naruszenia dóbr osobistych osób trzecich;
  3. naruszy zasady określone w § 3 Regulaminu;
  4. dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez Usługodawcę za zachowania naganne, niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub/i ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet, za sprzeczne z celami utworzenia Serwisu lub godzące w dobre imię Usługodawcy.
 3. Usługobiorca, który został pozbawiony prawa do korzystania z Usług oferowanych w Serwisie, nie może dokonać powtórnej rejestracji w Serwisie bez uprzedniej zgody Usługodawcy.

 

§ 11 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Umowy zawierane poprzez Serwis zawierane są zgodnie z prawem polskim.
 2. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie znajdują zastosowanie przepisy:
  1. Kodeksu Cywilnego;
  2. ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta;
  3. ustawa z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 3. W przypadku niezgodności jakiejkolwiek części Regulaminu z obowiązującym prawem, w miejsce zakwestionowanego przepisu Regulaminu zastosowanie mają właściwe przepisy prawa polskiego.
 4. ABISAL zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych powodów, w szczególności:
  1. konieczności dostosowania Regulaminu do przepisów prawa;
  2. zmiany danych zamieszczonych w Regulaminie;
  3. zmiany w zakresie prowadzonej przez ABISAL działalności oraz sposobu prowadzenia Serwisu;
 5. Usługobiorcy informowani są o zmianie Regulaminu poprzez opublikowanie go na stronie internetowej Serwisu. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie po upływie 7 dni od momentu opublikowania go na stronie internetowej Serwisu.
 6. Kwestie związane z przetwarzaniem oraz ochroną danych osobowych, jak również wykorzystywaniem plików cookies znajdują się w pliku: Polityka prywatności oraz polityka cookies, udostępnianym pod adresem: https://abisal.pl/polityka-prywatnosci.
 7. Wszelkie spory między Serwisem, a Konsumentami będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu, z uwzględnieniem ustawy o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich. Jeśli jednak nie byłoby to możliwe, lub też byłoby niesatysfakcjonujące dla którejkolwiek ze stron, spory będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny.
 8. Sądowe rozstrzyganie sporów:
  1. ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, a Usługobiorcą będącym jednocześnie Konsumentem, zostają poddane sądom właściwym zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 r.
  2. ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, a Usługobiorcą niebędącym jednocześnie Konsumentem, zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy.
 9. Usługobiorca będący Konsumentem ma również prawo do skorzystania z pozasądowych sposobów rozstrzygania sporów w szczególności poprzez złożenie po zakończeniu postępowania reklamacyjnego wniosku o wszczęcie mediacji lub wniosku o rozpatrzenie sprawy przez sąd polubowny (wniosek można pobrać na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl/download.php?plik=6223). Wykaz Stałych Polubownych Sądów Konsumenckich działających przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej dostępny jest na stronie internetowej: http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596. Konsument może skorzystać także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów. Pozasądowe dochodzenie roszczeń po zakończeniu postępowania reklamacyjnego jest bezpłatne.
 10. Konsument w celu polubownego rozwiązania sporu może w szczególności skorzystać z pomocy odpowiedniego Europejskiego Centrum Konsumenckiego z Sieci Europejskich Centrów Konsumenckich. Centra udzielają informacji o prawach konsumentów i pomagają w rozwiązaniu sporu w przypadku zakupów transgranicznych. Pomoc Europejskich Centrów Konsumenckich jest co do zasady bezpłatna. Lista Centrów Konsumenckich właściwych dla danego państwa znajduje się pod adresem: https://konsument.gov.pl/eck-w-europie. Konsument może również złożyć skargę za pośrednictwem platformy internetowej ODR (Online Dispute Resolution), dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 11. Dane kontaktowe Usługodawcy:
  1. Nazwa: ABISAL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
  2. adres: ul. Pyskowicka 17, 41-807 Zabrze;
  3. adres e-mail: abisal@abisal.pl;
  4. numer telefonu: +48 32 307 07 91;
  5. numer rachunku bankowego; ____________________________